Όροι Χρήσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το tsekouratoi.gr είναι ένας συλλέκτης και ταξινοµητής ειδήσεων ο οποίος λειτουργεί αυτόµατα, συλλέγοντας και ταξινοµώντας τις RSS ροές. Όλες οι ειδήσεις ταξινοµούνται αυτόµατα µέσω των RSS ροών των πηγών και το tsekouratoi.gr δεν ασκεί κανέναν έλεγχο στο περιεχόµενο και δε φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο αυτών. Σε όλες τις ειδήσεις αναφέρεται ευδιάκριτα η Πηγή της, περιλαµβάνεται ένα µέρος ή το σύνολο της είδησης (αυτό που η Πηγή διαθέτει µέσω της RSS ροής της).

To tsekouratoi.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόµενο εξωτερικών δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέµπει µέσω υπερσυνδέσµων. Το tsekouratoi.gr επίσης δεν ευθύνεται για το µέρος της είδησης (περίληψη περιεχοµένου δηµοσιεύσεων) εξωτερικών πηγών το οποίο περιλαµβάνεται αυτόµατα µέσω της RSS ροής της πηγής και το οποίο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία και άποψη της πηγής. To περιεχοµένo δηµοσιεύσεων εξωτερικών πηγών, αποτελούν απόψεις και γνώµες των ίδιων των πηγών και δεν εκφράζουν τις απόψεις του TSEKOURATOI. gr . To TSEKOURATOI. gr αποτελεί απλά ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ταξινόµησης ειδήσεων και δεν εκφέρει άποψη η γνώµη. Οι πηγές ειδήσεων επιλέγονται ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων και ιδεολογίας, επιτρέποντάς σας να δείτε τον τρόπο µε τον οποίο οι διαφορετικοί οργανισµοί ειδήσεων παρουσιάζουν την ίδια είδηση. Αυτή η ποικιλία προοπτικών και προσεγγίσεων είναι µοναδική µεταξύ των ηλεκτρονικών ιστοτόπων ειδήσεων και τη θεωρούµε απαραίτητη για να µπορείτε να είστε ενηµερωµένοι σχετικά µε ζητήµατα που σας αφορούν περισσότερο.

Παρακαλούµε θερµά επικοινωνήστε µε το tsekouratoigr@gmail.com σε περίπτωση που:

  1. Θέλετε να διαγραφεί η παραποµπή σε κάποια είδηση από το tsekouratoi.gr για οποιοδήποτε λόγο.

  2. Είστε ο διαχειριστής πηγής ειδήσεων που περιλαµβάνεται στο tsekouratoi.gr και επιθυµείτε να την αφαιρέσετε από το tsekouratoi.gr

  3. Για οποιαδήποτε άλλο θέµα σχετικό µε το περιεχόµενο και τη λειτουργία του

www.tsekouratoi.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο επισκέπτης / χρήστης της σελίδας µας και των υπηρεσιών του Δικτυακού µας τόπου (www.tsekouratoi.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που

ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών

µας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να µην κάνει χρήση τους. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκµήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχοµένου και για ό,τι γενικά περιλαµβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού µας τόπου. Η tsekouratoi (εφεξής για λόγους συντοµίας η Δικαιούχος) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγµή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόµενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιηµένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/ επίσκεψη του Δικτυακού µας τόπου.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση / επίσκεψη της ηλεκτρονικής σελίδας www.tsekouratoi.gr από τον επισκέπτη / χρήστη προϋποθέτει την πρότερη της χρήσεως των διαδικτυακών τόπων προσεκτική ανάγνωση και την ανεπιφύλακτη συµφωνία και αποδοχή των ως κάτωθι όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχοµένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαµβάνονται στις αυτές ιστοσελίδες. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των ιστοσελίδων δεν συµφωνεί µε το περιεχόµενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, οφείλει να µην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχοµένου τους. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόµενο των συγκεκριµένων σελίδων για ενδεχόµενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης τoυ διαδιακτιακού τόπου ακόµη και µετά τις όποιες αλλαγές σηµαίνει την ανεπιφύλακτη εκ µέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί τη συνολική συµφωνία µεταξύ του tsekouratoi.gr και του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας και δεσµεύει µόνο αυτούς. Καµία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί µέρος αυτής της συµφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωµατωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα δικτυακό τόπο οι παρακάτω όροι χρήσης τίθενται άµεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Ο επισκέπτης / χρήστης» υποχρεούται να τους χρησιµοποιεί σύµφωνα µε το νόµο και τους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και µόνο για νόµιµους σκοπούς µε τρόπο που να µην περιορίζει ή εµποδίζει τη χρήση τους από τρίτους και ο χρήστης / επισκέπτης πρέπει να µην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που µπορούν να προκαλέσουν

βλάβη ή δυσλειτουργία του ή/και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται µέσω αυτών στους πολίτες.

Υποχρεώσεις και ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου.

Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε επισκέπτης μπορεί να πλοηγηθεί ελεύθερα στο tsekouratoi.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. To tsekouratoi.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν:

  1. ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στην mailing list της

  2. ζητάει περισσότερες πληροφορίες για υπηρεσίες ή προϊόντα μέσα από φόρμα.

Σύνδεσµοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουµε τη διαθεσιµότητα, το περιεχόµενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέµπουµε

µέσω «δεσµών» (hyperlinks) (εφεξής καλουµένων για λόγους συντοµίας ως

«σύνδεσµοι»). Οι σύνδεσµοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέµπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών

τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσµων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχοµένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεµία φέρουµε ευθύνη για το περιεχόµενο τους και οιαδήποτε ζηµία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές µε δική του ευθύνη.

Ενστάσεις Διαφωνίες

Αν διαπιστώσετε κάποιο σφάλµα, κάτι που σας θίγει προσωπικά σαν άτοµο,ή οµάδα ατόµων, ή θίγει συµφέροντα σε προσωπικό και επαγγελµατικό επίπεδο παρακαλουµε να επικοινωνήσετε µαζί µας.

Κατά την κρίση µας θα κάνουµε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να διορθώσουµε τυχόν σφάλµα ή ακόµα και να διαγραφούν τα στοιχεία σας από τα αρχεία µας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Για την Βιοµηχανική και Πνευµατική Ιδιοκτησία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία το «www.tsekouratoi.gr» λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε το σύνολο του περιεχοµένου και οι πληροφορίες που εµφανίζονται και δηµοσιεύονται στον δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιµότητα.Το TSEKOURATOI δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδηµοσίευση των εν λόγω πληροφοριών. Σε καµία περίπτωση το tsekouratoi.gr δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν φέρει ευθύνη (ούτε καν από αµέλεια) για τυχόν απαιτήσεις νοµικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για αποκατάσταση τυχόν οποιαδήποτε ζηµίας (θετική, ειδική ή αποθετική, που µπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδοµένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηµατική ικανοποίηση κλπ.) του χρήστη / επισκέπτη αυτών των δικτυακών τόπων ή τρίτων, από αιτία που έχει σχέση µε τη λειτουργία ή µη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναµία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν µη επιτρεπόµενες παρεµβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται µέσω αυτού. Επίσης παρέχει περιεχόµενο (π.χ. πληροφορίες, ονόµατα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδοµένα κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται µέσω των

COOKIES

Τα cookies είναι µικρά αρχεία πληροφοριών, τα οποία συχνά περιλαµβάνουν έναν

µοναδικό αριθµό αναγνώρισης ή αξίας και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, ως αποτέλεσµ α της πρόσβασης στην ιστοσελίδα. (www.tsekouratoi.gr)

Χρησιµοποιούµε τόσο cookies αναγνώρισης όσο και µόνιµα cookies. Ένα cookie αναγνώρισης λήγει όταν κλείνετε το browser σας. Τα µόνιµα cookies παραµένουν στο σκληρό σας δίσκο για µια εκτεταµένη χρονική περίοδο.

Θέσαµε τα µόνιµα cookies για στατιστικούς σκοπούς και για να διευκολύνουµε την επισκεψή σας. Τα µόνιµα cookies µας επιτρέπουν επίσης να παρακολουθούµε και να στοχεύουµε τη θέση και τα συµφέροντα των χρηστών µας και να ενισχύουµε την εµπειρία των υπηρεσιών µας στην ιστοσελίδα µας.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα µόνιµα cookies ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στην ενότητα "βοήθεια" του browser σας. Εάν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε τα cookies, µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του browser σας έτσι ώστε να αρνείται όλα τα cookies ή να ρυθµίσετε τον υπολογιστή σας να σας ειδοποιεί για κάθε εισερχόµενο cookie, και έτσι να δώσετε στον εαυτό σας την επιλογή να το αποδεχθεί ή όχι. Ωστόσο, αυτό µπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουµε σε σας όσον αφορά το λογαριασµό σας. Ορισµένα από τα µόνιµα cookies, όπως τα Flash cookies, δεν µπορούν να αφαιρεθούν και δεν µπορούν να αποκλειστούν αλλάζοντας τις ρυθµίσεις του browser σας.

Εφαρµοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου tsekouratoi.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συµπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόµο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καµία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το tsekouratoi.gr διατηρεί το δικαίωµα, στα πλαίσια του νόµου, να τροποποιεί το περιεχόµενο ή τις υπηρεσίες του, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση, µε την ανακοίνωσή τους µέσω του δικτυακού τόπου.